Find the best bonuses for online poker on 888poker

Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56, 93-423 Łódź
http://dpsrudzka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16-10-2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest *częściowo zgodna* z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skany

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 28.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Robert Zemła
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
numer telefon - 42 640-90-28

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny
dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich <https://www.dpsrudzka.pl/>


Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na osiedlu Ruda, w sąsiedztwie Straży Pożarnej, dojazd linią tramwajową  11 i dojście około 1000m , i autobusowymi 50 dojście około 20 metrów,

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do
budynku z poziomu ulicy odbywa się przez portiernię lub wjazd przez bramę – brama otwiera
się automatycznie. Możliwy wjazd na teren podwórka. Wyznaczone miejsca
postojowe np.: karetek lub pojazdów osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym. Wejście na kompleks pawilonów z poziomu wejścia głównego – bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w windę osobową, dostosowaną do transportu również osób leżących.
Nie istnieje możliwość tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

2011 Deklaracja dostępności.
Powered by Joomla